Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Archive


Významné súdne judikáty v oblasti výkonu exekúcie

/ 0 Comments

Postihnutie členských práv v družstve
Výkon rozhodnutia postihnutím členských práv v družstve nie je v zmysle § 264 ods. 1 OSP spôsobom zrejme vhodným len preto, že povinný je nájomcom nájomného bytu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 20 Cdo 101/2002 z 26.9.2002)

Súpis hnuteľných vecí a vylúčenie veci z exekúcie
Ak exekútor pri súpise hnuteľných vecí pojme do súpisu i tie veci, o ktorých povinný tvrdí, že sú vlastníctvom tretej osoby, nedopustí sa porušenia svojich povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia § 120 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov. V takom prípade môže dotknutá osoba využiť na ochranu svojich práv žalobu o vylúčenie takýchto vecí z exekúcie v zmysle § 55 uvedeného zákona.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Cdo 8120/2001 z 1.10.2002)

(viac…)

Read More
separator

Výhody a nevýhody notárskej zápisnice ako exekučného titulu

/ 0 Comments

Exekučným titulom v zmysle § 41 ods. 2 písm. c) EP* je aj „notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila“.

(viac…)

Read More
separator

Mimosúdne inkaso alebo súdne vymáhanie?

/ 0 Comments

Dlh vzniká až po lehote splatnosti, do lehoty splatnosti samotnú povinnosť uhradiť pohľadávku nie je možné nazývať dlhom. So splatnosťou pohľadávky je zo zákona neoddeliteľne spojené právo veriteľa na úrok z omeškania. Je to zákonom deklarovaný moment vzniku dlhu a jeho dôsledok. V procese vymáhania dlhov je možné si zvoliť niekoľko typov ich uhradenia, najčastejšie sa jedná o súdne a mimosúdne inkaso.

(viac…)

Read More
separator

Výhody a nevýhody rozhodcovskej doložky

/ 0 Comments

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.

Read More
separator

Odpis nevymožiteľných pohľadávok

/ 0 Comments

Nevymožiteľné pohľadávky sú daňovým výdavkom a ich odpis je možné vykonať niekoľkými spôsobmi.

Odpis nevymožiteľných pohľadávok je predmetom úpravy zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na základe tvorby opravných položiek v účtovníctve veriteľa.

(viac…)

Read More
separator