Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Archive


Významné súdne judikáty v oblasti výkonu exekúcie

/ 0 Comments

Postihnutie členských práv v družstve
Výkon rozhodnutia postihnutím členských práv v družstve nie je v zmysle § 264 ods. 1 OSP spôsobom zrejme vhodným len preto, že povinný je nájomcom nájomného bytu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 20 Cdo 101/2002 z 26.9.2002)

Súpis hnuteľných vecí a vylúčenie veci z exekúcie
Ak exekútor pri súpise hnuteľných vecí pojme do súpisu i tie veci, o ktorých povinný tvrdí, že sú vlastníctvom tretej osoby, nedopustí sa porušenia svojich povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia § 120 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov. V takom prípade môže dotknutá osoba využiť na ochranu svojich práv žalobu o vylúčenie takýchto vecí z exekúcie v zmysle § 55 uvedeného zákona.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Cdo 8120/2001 z 1.10.2002)

(viac…)

Read More
separator