Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Novinky

Curabitur eu tortor eu felis adipiscing pharetra.

separator

Mimosúdne inkaso alebo súdne vymáhanie?

/ 0 Comments /

Dlh vzniká až po lehote splatnosti, do lehoty splatnosti samotnú povinnosť uhradiť pohľadávku nie je možné nazývať dlhom. So splatnosťou pohľadávky je zo zákona neoddeliteľne spojené právo veriteľa na úrok z omeškania. Je to zákonom deklarovaný moment vzniku dlhu a jeho dôsledok. V procese vymáhania dlhov je možné si zvoliť niekoľko typov ich uhradenia, najčastejšie sa jedná o súdne a mimosúdne inkaso.

Inkasné agentúry častokrát svoju činnosť v oblasti vymáhania pohľadávok charakterizujú rýchlosťou a šetrením výdavkov veriteľa. Zverenie vymáhania dlhu inkasnej agentúre alebo spoločnosti zaoberajúcej sa mimosúdnym inkasom ešte nemusí mať za následok aj faktické vymoženie dlhu a z časového hľadiska je ďaľším logickým krokom (pri neúspešnom mimosúdnom inkase) práve začiatok súdneho procesu.

Z časového hľadiska je preto otázka efektivity relatívna. Mimosúdne inkaso neukončené vymožením je de facto len predĺžením omeškania dlžníka a možnosťou že niektorí z iných veriteľov toho istéo dlžníka sa skôr rozhodli riešiť problém súdnou cestou. Je na mieste predpoklad skoršieho vzniku exekučného titulu a možnosti výkonu exekúcie. To však opäť záleží od rýchlosti súdneho konania a spôsobu obrany dlžníka.
Nie je preto rozumné ortodoxne tvrdiť že mimosúdne inkaso je z pohľadu času lepším riešním.

Nevýhodou mimosúdneho inkasa je aj vznik odmeny sprostredkovateľa (inkasnej agentúry). Veriteľ je pri tomto spôsobe vymáhania pohľadávok ukrátený na svojich ziskoch a to práve o dohodnutú odmenu, ktorú spravidla stále platí veriteľ. Na druhej strane však treba spomenúť, že veriteľovi nevzniká „nutnosť“ dlžníka žalovať na súde a platiť tak súdny poplatok. Argumentom v prospech súdneho vymáhania je v tomto prípade práve výška dohodnutej odmeny za vymoženie pohľadávky mimosúdnou cestou, ktorá je spravidla vyššia ako je výška poplatku súdu za konanie vo veci samej.

Súdnym a následne exekučným vymáhaním sa veriteľovi nahrádza platenie súdnych trov a trov právneho zastúpenia. Obrovskou výhodou súdneho vymáhania je práve osoba súdneho exekútora a jeho práva a povinnosti. Efektivita skorého súdneho a exekučného konania je oveľa vyššia ako efektivita mimosúdneho vymáhania. Súdne vymáhanie však niekedy môže znamenať aj zmenu správania sa dlžníka a vznik účelovej obrany proti krokom smerujúcim k vymoženiu pohľadávky, čo sa nemusí stať v napr. v prípade dohodnutia splátkového kalendára v mimosúdnej dohode.

Najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní sa ohľadom spôsobu vymoženia dlhu je osoba dlžníka, jeho právna forma, celková platobná schopnosť a mnoho iných skutočností.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment