Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Novinky

Curabitur eu tortor eu felis adipiscing pharetra.

separator

Výhody a nevýhody notárskej zápisnice ako exekučného titulu

/ 0 Comments /

Exekučným titulom v zmysle § 41 ods. 2 písm. c) EP* je aj „notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila“.

Nevýhodou notárskej zápisnice ako exekučného titulu je vymedzenie právneho záväzku. Podľa § 41 ods. 3 EP „Ak záväzok v notárskej zápisnici podľa § 41 odseku 2 písm. c) vznikol z právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov, môže sa exekúcia týkať iba sumy predstavujúcej poskytnuté peňažné prostriedky a úrokov z omeškania.“ Znamená to, že v prípade uznania dlhu dlžníkov a vôle veriteľa vymáhať od dlžníka aj úroky z omeškania, je nutné úrok z omeškania a jeho výšku výslovne uviesť v texte notárskej zápisnice. Nepostačuje iba napr. odkaz na zmluvu o pôžičke, hoci by bola prílohou notárskej zápisnice.

Ďaľšou nevýhodou je, že notárska zápisnica nemôže obsahovať vymedzenie právneho záväzu čo do zmluvných pokút. Výslovne tak uvádza EP v § 41 ods. 3 „Záväzok v notárskej zápisnici sa nemôže týkať zmluvných pokút“.

Na to, aby sa notárska zápisnica stala exekučným titulom, musí obsahovať tzv. „exekučnú doložku“ (vyhlásanie povinného s jej vykonateľnosťou). Toto vyhlásenie povinného možno považovať za jednu z výhod notárskej zápisnice, nahrádza totiž potvrdenie o vykonateľnosti, ktoré sa vyznačuje na ostatných exekučných tituloch („Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici“ – § 39 ods. 2 EP)

Veľkou výhodou notárskej zápisnice je reálny čas jej spísania a tiež poplatok za jej spísanie. Exekučný titul v tejto forme je reálne vytvorený za čas za ktorý sa spíše u notára. Oproti niekoľko dňovým až meačným konaniam na súdoch je to najefektívnejší spôsob získania exekučného titulu.

Výšku poplatkov určuje Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť (podľa vyhlášky MS SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov:
Ak ide o zmluvu alebo o jednostranný právny úkon, alebo o osvedčenie iných skutkových dejov, alebo osvedčenie o vyhlásení
z prvých 3 319,39 eura základu …………………………………. 1 %,
z presahujúcej sumy až do 16 596,96 eura základu ………. 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 33 193,92 eura základu ………. 0,5 %,
z presahujúcej sumy až do 99 581,76 eura základu ………. 0,3 %,
z presahujúcej sumy až do 663 878,38 eura základu …….. 0,1 %,
z presahujúcej sumy až do 1 659 695,94 eura ………………. 0,05 %,
najmenej ………………………………………………………………… 16,60 eura.
Suma nad 1 659 695,94 eura sa do základu nezapočítava.

Pre porovnanie so 6% výškou súdneho poplatku sa jedná o významným spôsobom zníženú sumu ny poplatkoch.

* EP = zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment