Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Novinky

Curabitur eu tortor eu felis adipiscing pharetra.

separator

Významné súdne judikáty v oblasti výkonu exekúcie

/ 0 Comments /

Postihnutie členských práv v družstve
Výkon rozhodnutia postihnutím členských práv v družstve nie je v zmysle § 264 ods. 1 OSP spôsobom zrejme vhodným len preto, že povinný je nájomcom nájomného bytu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 20 Cdo 101/2002 z 26.9.2002)

Súpis hnuteľných vecí a vylúčenie veci z exekúcie
Ak exekútor pri súpise hnuteľných vecí pojme do súpisu i tie veci, o ktorých povinný tvrdí, že sú vlastníctvom tretej osoby, nedopustí sa porušenia svojich povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia § 120 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov. V takom prípade môže dotknutá osoba využiť na ochranu svojich práv žalobu o vylúčenie takýchto vecí z exekúcie v zmysle § 55 uvedeného zákona.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Cdo 8120/2001 z 1.10.2002)

Zneužitie právomoci verejného činiteľa pri vykonávaní súpisu hnuteľných vecí
Súdny exekútor, ktorý v rozpore s ustanoveniami § 119 ods. 1 a § 120 ods. 1 zákona č 233/1995 Z. z o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vykonal prehliadku bytu a súpis majetku v dome, ktorého je povinný spoluvlastníkom a v ktorom má aj trvalé bydlisko, ak nekonal v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, nedopustil sa trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Trestného zákona ani trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Trestného zákona, ale len disciplinárneho previnenia v zmysle § 220 Exekučného poriadku.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Tz 26/2000 z 20.12.2000)

Náhradné ubytovanie a náhradný byt
Byt s jednou obytnou miestnosťou môže byť aj náhradným bytom § 712 ods. 2 Občianskeho zákonníka, svojou veľkosťou a vybavením však musí zabezpečiť ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti. Náhradné ubytovanie poskytnuté v podobe bytu s jednou obytnou miestnosťou § 712 ods. 3 Občianskeho zákonníka nemusí svojou veľkosťou a vybavením zodpovedať kvalitám charakterizujúcim náhradný byt, právo nájomcu môže byť obmedzované právom bývania aj ďalších nájomcov k takejto bytovej náhrade.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. M Cdo 263/2002 z 25.02.2003)

Ochrana osobnosti
Ak bola výrokom súdneho rozsudku vo veciach ochrany osobnosti uložená povinnosť upustiť od neoprávnených zásahov a tak došlo po právoplatnosti rozsudku k opakovaniu takého zásahu, išlo by o ,,porušenie inej povinnosti“ v zmysle ustanovenia § 351 OSP(§ 192 EP, t.j. povinnosť zdržať sa určitého činu). Ak súd uložil výrokom rozhodnutia odstránenie následkov zásahu, ktorý sa dotýkal osobnosti žalobcu, bude treba rozlišovať dva druhy prípadov. Ak súdom uložená povinnosť smerovala len k tomu, že žalovaný je povinný odvolať nesprávne tvrdenie, prípadne žalobcovi sa ospravedlniť, ide o prípad, keď sa od žalovaného vyžaduje vyhlásenie vôle. Ak žalovaný v stanovenej lehote tento prejav neurobí, nemožno nariadiť súdny výkon rozhodnutia, pretože právoplatný rozsudok toto vyhlásenie vôle nahrádza. Inak je to, ak má byť takéto vyhlásenie urobené voči inej osobe ako voči žalobcovi, prípadne ak by išlo o kvalifikované vyhlásenie napr. uverejnené v časopise, miestnom rozhlase a pod. Aj tu ide o inú povinnosť v zmysle ustanovenia § 351 OSP (§ 192 EP), a to o povinnosť k nezastupiteľnému činu.

Alternatívny petit
Ak bolo vyhovené žalobe s tzv. alternatívou facultas, môže byť rozhodnutie titulom pre exekúciu iba pre primárne plnenie, ktoré bolo rozhodnutím uložené. Skutočnosť, že povinný dobrovoľne plní podľa určenej alternatívy, je dôvodom na zastavenie exekúcie. Aj exekúcia odobratím veci môže byť následne vykonaná pre peňažné plnenie, to však predpokladá, aby sa jeho uskutočnenie ukázalo, že sa nepodarilo vec odobrať alebo zaobstarať vec rovnakého druhu inak. To platí aj vtedy, ak je reálny predpoklad, že povinný vec nemá, resp. nie je objektívne spôsobilý vec dodať a je teda možné predpokladať, že sa ju nepodarí odobrať.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 20 Cdo 360 /2003 z 29.4.2004)

Zastavenie exekúcie
Z hľadiska ustanovenia § 57 Exekučného poriadku, je nerozhodné či skutočnosti, o ktoré povinný opiera tvrdený nárok, nastali pred alebo po rozhodnutí, ktoré je podkladom pre výkon rozhodnutia.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Cz 84/1966 z 21.10.1966)

Označenie účastníka v podaní
Ak je žalovaný v žalobe označený úplne, presne, určito a zrozumiteľne, nie je vadou tohto podania skutočnosť, že nemá spôsobilosť byť účastníkom konania, ide o nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Cdo 92/2004 z 1.11.2004)

Označenie účastníka v podaní
Vychádzajúc zo zmyslu súdneho konania, ktorým je poskytovanie ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu, nie je dôvodné pri skúmaní, kto je v žalobe označený za účastníka konania, uprednostniť iba jednu časť označenia, navyše tú, ktorá umožňuje výklad, že označený subjekt nemôže byť účastníkom konania. Súčasťou označenia účastníkov v žalobe je aj identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ktoré slúži na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby podnikateľa.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Obdo V 4/2005 z 01.01.2007)

Prechod práv a povinností v exekučnom konaní
Pokiaľ účastník exekučného konania tvrdí, že došlo k prechodu práva alebo povinnosti z exekučného titulu, súd neskúma, či prechod skutočne nastal; v tomto štádiu je postačujúce, pokiaľ je prechod dostatočne osvedčený okolnosťami vyplývajúcimi zo spisu, vrátane do neho založených i neoverených fotokópií listín alebo sčasti ich príloh.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Cdo 209/2008 z 28.10.2008)

Právo na prejednanie veci v materinskom jazku
Konanie, v ktorom súd umožnil účastníkovi používať iný ako slovenský jazyk, nie je porušením základného práva druhého účastníka konania na rovnosť v konaní. Používanie materinského jazyka je totiž naplnením princípu rovnosti účastníkov súdneho konania, garanciu ktorej všeobecným súdom ukladá čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Správa pohľadávok štátu
Pohľadávkami štátu sú v zmysle § 2 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov len také pohľadávky, z ktorých je štát oprávnený priamo. Správu pohľadávky štátu vykonáva správca v mene štátu; správca k pohľadávke štátu nemá žiadne oprávnenie a je len orgánom štátu, ktorý môže pri správe pohľadávky konať. Z pohľadávok, ktoré vznikajú v súvislosti s výkonom správy hmotného majetku štátu, je oprávnený priamo správca.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2 Cdo 94/2002 z 25.02.2003)

Vylúčenie veci z exekúcie
Nepodanie návrhu na vylúčenie hnuteľných vecí, hotových peňazí a iných vecí, u ktorých nedochádza pri súdnom výkone rozhodnutia k predaju, z výkonu rozhodnutia podľa ustanovenia § 55 EP nevylučuje možnosť žalovať veriteľa (oprávneného pri súdnom výkone rozhodnutia) na plnenie z neoprávneného majetkového prospechu.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. Cpjf 79/1972 z 11.1.1974)

Zákaz disponovania s nehnuteľnosťou
Záväzok záložcu, podľa ktorého po dobu trvania záložného práva založenú nehnuteľnosť neprevedie na iného, ani predmet zálohu nezaťaží v prospech iného, nie je vecným bremenom a nemá charakter vecného práva. Rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh na zápis vkladu takéhoto záväzku do evidencie v katastri nehnuteľností preto zodpovedá zákonu.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach, sp. zn. 6 S 6/96 z 17.03.1997)

Započítanie
Námietku započítania možno uplatniť vzájomnou pohľadávkou povinného voči oprávnenému aj v exekučnom konaní.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. M Cdo 35/2003 z 1.7.2004)

separator

No comments so far!

separator

Leave a Comment