Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Mimosúdne inkaso alebo súdne vymáhanie?

Dlh vzniká až po lehote splatnosti, do lehoty splatnosti samotnú povinnosť uhradiť pohľadávku nie je možné nazývať dlhom.


Dlh vzniká až po lehote splatnosti, do lehoty splatnosti samotnú povinnosť uhradiť pohľadávku nie je možné nazývať dlhom. So splatnosťou pohľadávky je zo zákona neoddeliteľne spojené právo veriteľa na úrok z omeškania. Je to zákonom deklarovaný moment vzniku dlhu a jeho dôsledok. V procese vymáhania dlhov je možné si zvoliť niekoľko typov ich uhradenia, najčastejšie sa jedná o súdne a mimosúdne inkaso.

Inkasné agentúry častokrát svoju činnosť v oblasti vymáhania pohľadávok charakterizujú rýchlosťou a šetrením výdavkov veriteľa. Zverenie vymáhania dlhu inkasnej agentúre alebo spoločnosti zaoberajúcej sa mimosúdnym inkasom ešte nemusí mať za následok aj faktické vymoženie dlhu a z časového hľadiska je ďaľším logickým krokom (pri neúspešnom mimosúdnom inkase) práve začiatok súdneho procesu.

Z časového hľadiska je preto otázka efektivity relatívna. Mimosúdne inkaso neukončené vymožením je de facto len predĺžením omeškania dlžníka a možnosťou že niektorí z iných veriteľov toho istéo dlžníka sa skôr rozhodli riešiť problém súdnou cestou. Je na mieste predpoklad skoršieho vzniku exekučného titulu a možnosti výkonu exekúcie. To však opäť záleží od rýchlosti súdneho konania a spôsobu obrany dlžníka.
Nie je preto rozumné ortodoxne tvrdiť že mimosúdne inkaso je z pohľadu času lepším riešním.

Nevýhodou mimosúdneho inkasa je aj vznik odmeny sprostredkovateľa (inkasnej agentúry). Veriteľ je pri tomto spôsobe vymáhania pohľadávok ukrátený na svojich ziskoch a to práve o dohodnutú odmenu, ktorú spravidla stále platí veriteľ. Na druhej strane však treba spomenúť, že veriteľovi nevzniká „nutnosť“ dlžníka žalovať na súde a platiť tak súdny poplatok. Argumentom v prospech súdneho vymáhania je v tomto prípade práve výška dohodnutej odmeny za vymoženie pohľadávky mimosúdnou cestou, ktorá je spravidla vyššia ako je výška poplatku súdu za konanie vo veci samej.

Súdnym a následne exekučným vymáhaním sa veriteľovi nahrádza platenie súdnych trov a trov právneho zastúpenia. Obrovskou výhodou súdneho vymáhania je práve osoba súdneho exekútora a jeho práva a povinnosti. Efektivita skorého súdneho a exekučného konania je oveľa vyššia ako efektivita mimosúdneho vymáhania. Súdne vymáhanie však niekedy môže znamenať aj zmenu správania sa dlžníka a vznik účelovej obrany proti krokom smerujúcim k vymoženiu pohľadávky, čo sa nemusí stať v napr. v prípade dohodnutia splátkového kalendára v mimosúdnej dohode.

Najdôležitejším faktorom pri rozhodovaní sa ohľadom spôsobu vymoženia dlhu je osoba dlžníka, jeho právna forma, celková platobná schopnosť a mnoho iných skutočností.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.