Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Zmenky

Vlastníte zmenku a neviete ako a kde si práva z nej uplatniť?


Vlastníte zmenku a neviete ako a kde si práva z nej uplatniť?

Potrebujete si blankozmenkou zabezpečiť vrátenie pohľadávky?

Zmenka je cenný papier v pravom zmysle slova. Slúži predovšetkým ako platobný prostriedok, no je využívaná aj ako zabezpečovací prostriedok. Zmenka môže byť zmenkou vlastnou, teda sa ňou zaviaže ten, kto ju vystaví (podpíše), ale aj zmenkou cudzou, a teda vystaviteľ zmenky svojmu dlžníkovi prikáže zaplatiť osobe, ktorá mu zmenku predloží.

Výhodou zmenky je predovšetkým jej abstraktnosť, teda vlastník zmenky, ktorý ju predloží, nemusí zdôvodňovať:
– ako dlh vznikol,
– kedy dlh vznikol,
– za kých podmienok dlh vznikol,
– či je naozaj dlžníkom osoba na zmenke uvedená.

Stačí zmenku predložiť! Tejto abstraktnosti je prispôsobené aj skrátené konanie na súde – súd po predložení originálu zmenky (bez ďalšieho dokazovania), vydá zmenkový platobný rozkaz. Ďalšou nenahraditeľnou výhodou zmenkového konania je len trojdňová lehota na podanie námietok zo strany dlžníka, pre ktoré platí prísna koncentračná zásada. Namiesto toho, aby bol zmenkový platobný rozkaz pre nedoručenie zrušený a viedlo sa súdne konanie (verejné), stáva sa rýchlo exekučným titulom.

Rýchlosť a jednoduchosť zmenkového konania je vyvážená prísnosťou zmenkového práva, náročnosťou na platnosť zmeniek, pričom veľký dôraz sa kladie na formálne náležitosti zmenky. Musí byť vyplnená, predložená, protestovaná či uplatnená za presne stanovených podmienok, v presne stanovených lehotách, nesplnenie ktorých vedie k jej neplatnosti. Zároveň je možné práva a povinnosti zo zmeniek modifikovať množstvom doložiek a je možné ich postúpiť.

Pokiaľ máte záujem zmenkou si zabezpečiť akúkoľvek pohľadávku, pripravíme Vám zmenku, prípadne blankozmenku s Dohodou o vyplňovacom práve.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.